תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר עופר השקעות. האתר נועד לספק מידע אודות עופר השקעות ופעילותה. אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

 

 1. תנאי שימוש

גישתך לאתר עופר השקעות שכתובתו www.oferinvest.com הפונקציות, המוצרים, התכנים, החומרים והשירותים הכלולים בו ("האתר") ו/או שימוש בו מהווים אישור כי קראת את תנאי השימוש (כהגדרתם להלן), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין עופר השקעות לבינך ואתה מסכים להם.

המונח "עופר השקעות", "לנו", "אנו" או "שלנו", מתייחס לחברת עופר השקעות בע"מ, הבעלים של האתר, לרבות חברות קבוצת עופר השקעות.

המונח "אתה" מתייחס למשתמש (כמוגדר להלן). בתנאי שימוש אלה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

 

קבלת תנאי השימוש

תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באתר ו/או בשירותים (המוקדם מבניהם). גישה או שימוש כאמור באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של עופר השקעות [http://www.oferinvest.com/privacy/], חלה על השימוש שלך באתר, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. מעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש שלך באתר או בשירותים אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף מידע אישי בהתאם לאמור בה.

 

אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים אם (א) אתה מתחת לגיל 18; או (ב) חוקי המדינה בה אתה מתגורר או ממנה אתה עושה/תעשה שימוש באתר, אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן; או (ג) שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.

 

רישיון לשימוש

מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפיה ושימוש באתר ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באתר, באופן המותר על פי תנאי השימוש בלבד.

 

הגדרות

לצורך תנאי השימוש:

 • "אתרים חיצוניים" פירושם אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
 • "משתמש" פירושו כל אדם הצופה בתכני האתר ו/או משתמש בו ו/או בשירותים.
 • "שירותים" פירושם השירותים הניתנים באתר, לרבות האפשרות לגשת לאתרים חיצוניים, לצפות בתוכן האתר ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האתר.
 • "תוכן" פירושו כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באתר, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.

 

 

 1. השימוש באתר ובשירותים

2.1.             הנך מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאתר, או שימוש בו, הינם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.

2.2.             אתה מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך שימוש בשירותים כהגדרתם לעיל ולא לכל מטרה אחרת.

2.3.             השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

2.4.             אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

2.5.             אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול תנאי השימוש) ויחולו תנאי סעיף 11.

 

 1. התוכן

3.1.                  אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר הינו על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחראיות או חבות על עופר השקעות.

3.2.                  אתה האחראי הבלעדי לכל התוכן שנשלח על ידך דרך האתר. איננו מפקחים או שולטים על התוכן שנשלח באמצעות האתר ואין באפשרותנו לקחת אחריות על תוכן כזה. על ידי שימוש באתר ובשירותים.

3.3.                  אתה מאשר ומסכים כי עופר השקעות אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי עופר השקעות אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ו/או כל היבט אחר של התוכן.

3.4.                  אתה מצהיר ומתחייב שיש בידיך וכי יהיו בידך כל עוד אתה עושה שימוש באתר כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הדרושות כדי להשתמש בתוכן באופן המתואר בתנאי השימוש, וכן כי בעת שימושך באתר אינך מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו.

3.5.                  אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ו/או פוגעני ואתה מוותר בזאת על דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד עופר השקעות בעניין זה.

3.6.                  התוכן אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר או למתן שירות וכל הסתמכות על התוכן הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. עופר השקעות לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על התוכן ו/או למידת התאמת התוכן לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לעופר השקעות כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ועופר השקעות אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

3.7.                  ככל שמוצגים באתר מחירים של מוצרים, נכסים או שירותים, המדובר במחירים מינימליים לאותו סוג מוצר, נכס או שירות, והם אינם כוללים בהכרח כל תוספת, אביזר, או שירות משלים. עופר השקעות שומרת על זכותה לעדכן או לשנות כל מחיר.

3.8.                  ככל שבאתר מוצגות תכניות, תמונות, הדמיות או מפרטים של פרויקטים, יחידות בפרויקטים, נכסים, מוצרים או שירותים, אלה מוצגים לשם המחשה בלבד, אינם זהים בהכרח לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו רשאי להסתמך עליהם. רהיטים, אביזרים, תוספות או השלמות למוצרים, נכסים או שירותים, המוצגים בתמונה, הדמיה, מפרט או תכנית, מוצגים לשם המחשה והדגמה בלבד ואינם מהווים חלק מן המוצר, הנכס או השירות הרלוונטי.

 

 1. אתרים חיצוניים

4.1.             האתר עשוי לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה ו/או בלתי הולם באופן אחר.

4.2.             אם תחליט לעזוב את האתר שלנו ולגשת לאתרים חיצוניים כאמור, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל נהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.

4.3.             על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.

4.4.             איננו תומכים בפרסום, במוצרים ו/או בשירותים הנמצאים או זמינים באתרים חיצוניים ואיננו חבים ולא נהיה חבים בכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מהסתמכות כלשהי על כל פרסום, מוצר ו/או שירות הנמצאים או זמינים באתרים חיצונים.

4.5.             אתרים חיצוניים שניתן לגשת אליהם מהאתר אינם בהכרח זמינים בכל השפות או בכל הארצות. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתרים חיצוניים אלה מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים. ככל שבחרת לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה זאת ביוזמתך והנך אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים החלים על גישה זו.

 

 1. בעיות באתר

5.1.                  עופר השקעות אינה מתחייבת כי, האתר יהיה תואם לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאתר יהיה ללא הפרעות או שגיאות.

5.2.                  אתה מאשר ומסכים כי עופר השקעות אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי עופר השקעות אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ולכל עיכוב או הפרעה בהעברת התוכן אליך ו/או כל היבט אחר של התוכן.

 

 1. הגבלות על השימוש באתר ובשירותים

6.1.             אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות:

 • להשתמש באתר או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לכל דין;
 • לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;
 • להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר ו/או כל חלק ממנו, לכל מטרה שהיא;
 • להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של עופר השקעות הכלולים באתר;
 • להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;
 • להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;
 • לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או של השירותים.
 • להשתמש באתר כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;
 • לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת;
 • הנך רשאי לקשר לתכנים מהאתר ובלבד: (א) שלא תסיר או תסתיר את הודעת זכויות באתר; (ב) הקישור יהא לדף הבית של האתר; (ג) האתר שממנו אתה מספק את הקישורים לאתר אינו עוסק בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות; ו-(ד) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאתר באופן מיידי עם בקשתנו.

6.2.                  כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את תנאי השימוש, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים. ועופר השקעות לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור.

                  

 1. פרטיות

7.1.                  השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האתר או תכנים אחרים שנאספים על ידינו בקשר עם השימוש באתר, כפוף למדיניות הפרטיות של עופר השקעות, אותה ניתן למצוא בכתובת [http://www.oferinvest.com/privacy/]. אנא קרא אותה בעיון.

7.2.                  אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על המידע הנמסר על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון במסירת פרטים אלו חל עליך בלבד, ואנו לא נחוב או נהיה אחראיים בגין כל גילוי ו/או אובדן של פרטים ותכנים כאמור בכל צורה שהיא.

 

 1. אחריות

8.1.             במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר והשירותים מסופקים על ידינו "כמו שהם" ("as-is") ו-"כפי שהם זמינים" ("as available"), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהיא. עופר השקעות לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עופר השקעות לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאתר ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות מידע ו/או נתוני המצויים באתר, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.

8.2.             בנוסף על האמור לעיל, עופר השקעות אינה מתחייבת שפעילות האתר ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באתר ו/או בשירותים יתוקנו, שהאתר ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.

8.3.             אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית.

8.4.             הנך אחראי וחב באופן בלעדי, ולעופר השקעות אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לעופר השקעות).

8.5.             עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.

8.6.             במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו עופר השקעות, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם עופר השקעות צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים) נגדך.

8.7.             מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה לא יהיו עופר השקעות, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק בקשר עם האתר, התוכן והשירותים בסכום העולה על חמישים שקלים חדשים (50 ש"ח).

8.8.             המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירותים, והוא פוטר בזאת את עופר השקעות ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.

8.9.             כל תובענה בקשר עם האתר ו/או השירות, תוגש בתוך שנה (1) אחת, מהמועד בו קמה עילת התביעה.

 

 1. שיפוי

אתה תשפה את עופר השקעות ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו"ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים), כנגד עופר השקעות, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר ו/או מכל הפרה של תנאי השימוש על ידך.

 

 1. בעלות

10.1.         הנך מאשר בזאת כי האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של עופר השקעות, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים בו ו/או אשר עליהם הוא מבוסס, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאתר - יהיו רכושה הבלעדי של עופר השקעות ויישארו כאלה.

10.2.         האתר והשירותים כוללים סודות מסחריים שהינם בבעלותה של עופר השקעות, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.

10.3.         כל זכויות היוצרים באתר ו/או בקשר עמו הינם בבעלותה הבלעדית של עופר השקעות, אשר שומרת את כל זכויותיה בעניין זה.

10.4.         אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האתר, השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי השימוש.

10.5.         סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.

10.6.         השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש המותר במפורש על פי תנאי השימוש, הינו אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) עופר השקעות ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

10.7.         אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של עופר השקעות בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של עופר השקעות. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.

10.8.         עופר השקעות שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.

 

 1. סיום ההתקשרות

11.1.         תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידך או על ידי עופר השקעות.

11.2.         מבלי לגרוע מזכותה של עופר השקעות לבטל את תנאי השימוש אלה כאמור בסעיף 12.1 לעיל, עופר השקעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתנאי השימוש הללו אם לא תעמוד באחת ו/או כל הוראות תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של עופר השקעות לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.

11.3.         עם ביטול תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

11.4.         במקרה של ביטול תנאי השימוש מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו-15.

 

 1. חוק וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.

בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתנאי השימוש הינם בתי המשפט בתל אביב-יפו, לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, עופר השקעות תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות עופר השקעות לפי תנאי שימוש אלה.

 

 1. שימוש חוקי 

13.1.         אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, אלא על פי דיני מדינת ישראל ודיני המדינה בה אתה נמצא בעת השימוש.

13.2.         אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.

 

 1. כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לעופר השקעות בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת הבאה: עופר השקעות, שדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח.

 

 1. שונות

15.1.         כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לצורך הנוחיות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים "כולל" ו"לרבות" לא יפורשו בהגבלה.

15.2.         כלל ההסכמות. תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות של עופר השקעות, כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.

15.3.         שינויים בתנאי השימוש. עופר השקעות שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד עופר השקעות או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים בתנאי השימוש ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.

15.4.         הפרדה. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן.

15.5.         ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד עופר השקעות לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של עופר השקעות. ויתור מצד עופר השקעות על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.

15.6.         אין שותפות. אף דבר הכלול בתנאי השימוש לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסים דומים בין עופר השקעות לבינך, וכן לא תוענק לך הזכות, הסמכות או ההרשאה (מפורשת או משתמעת) לחייב או ליצור באופן אחר כל חובה או התחייבות של עופר השקעות.

15.7.         המחאה. אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת עופר השקעות, וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של עופר השקעות תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. עופר השקעות רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.

15.8.         חוזה לטובת צד שלישי. תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו לתנאי השימוש כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ולא ייחשב כמעניקים או כיוצרים זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

 

*           *           *

 

עודכן לאחרונה: 23 ביוני 2019


  
א
  
א
  
א
  
כל הזכויות שמורות 2021 © אתר המטבחון פרסום